Home Stad Göteborg Upphittad XZITE-28.03 i Slottsskogen, Göteborg